Прием в НУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Училищен план-прием за учебната 2017/2018:

1. Брой на паралелките в I клас – 1
2. Брой на местата в паралелките – 24
3. Промяна в броя на паралелките във II, III, IVклас - няма