Коледна изложба

Коледна изложба

Коледна изложба

На 23. декември се състоя изложба, организирана от госпожа Антоанета Веселинова, на която бяха представени сурвачки, кукерски маски и коледни картички, изработени от участниците в група по приложни изкуства "И аз мога" по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Гости бяха представители на Фондация "Лора", госпожа Силвия Велкова, заместник областен управител, учители и родители.

 

На 23. декември се състоя изложба, организирана от госпожа Антоанета Веселинова, на която бяха представени сурвачки, кукерски маски и коледни картички, изработени от участниците в група по приложни изкуства "И аз мога" по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Гости бяха представители на Фондация "Лора", госпожа Силвия Велкова, заместник областен управител, учители и родители.

Read more: http://nu-rajdavica.webnode.com/tvoyat-chas/