Вечер на ромския фолклор

Вечер на ромския фолклор

Вечер на ромския фолклор

Вечер на ромския фолклор, представена от групата за музикално и танцово изкуство по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с ръководител госпожа Людмила Стоянова. Гости на мероприятието бяха господин Райчо Чапразов, регионален координатор на центъра за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" за Югозападна България, учители, много родители.

 

Вечер на ромския фолклор, представена от групата за музикално и танцово изкуство по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с ръководител госпожа Людмила Стоянова. Гости на мероприятието бяха господин Райчо Чапразов, регионален координатор на центъра за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" за Югозападна България, учители, много родители.

Read more: http://nu-rajdavica.webnode.com/tvoyat-chas/Вечер на ромския фолклор, представена от групата за музикално и танцово изкуство по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с ръководител госпожа Людмила Стоянова. Гости на мероприятието бяха господин Райчо Чапразов, регионален координатор на центъра за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" за Югозападна България, учители, много родители.

Read more: http://nu-rajdavica.webnode.com/tvoyat-chas/