Великденска изложба

Великденска изложба

Великденска изложба

7.04.2017

Великденска изложба, представена от групата за приложни изкуства по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с ръководител госпожа Антоанета Веселинова. На изложбата бяха показани предмети от областта на приложното изкуство, изработени от учениците.