Празничен концерт

Празничен концерт

Празничен концерт

Тържествен концерт на групата за музикално-танцови изкуства "Магията на музиката" по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с ръководител госпожа Людмила Стоянова се състоя в Читалище "Васил Левски", град Кюстендил. Присъстваха много гости, колеги, родители.