Открит урок по проект "Твоят час"

Открит урок по проект "Твоят час"

Открит урок по проект "Твоят час"

Открит урок, изнесен от групата за обучителни затруднения "Уча се докато играя" по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с ръководител госпожа Камелия Георгиева. Присъстваха учители и родители. Учениците показаха своя напредък в овладяването на правописните норми на българския език.