Открит урок по проект "Твоят час"

Открит урок по проект "Твоят час"

Открит урок по проект "Твоят час"

Учениците от групата за обучителни затруднения "Перото е по-силно от меча" по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с ръководител Георги Велков, изнесоха открит урок, на който демонстрираха наученото през годината и напредъка си овладяването на българския език.