Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", С. РАЖДАВИЦА, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BF05M2OP001-2.011-0001 "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ", ИНФОРМИРА, ЧЕ ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ ЮЛИ И АВГУСТ НЯМА ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ГРУПИТЕ.